Vítězství 56
407 11 Děčín XXXI - Křešice

Tel.: +420 412 519 225
info@ceskelodenice.cz

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií

Přidáno 14. 3. 2021

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

Společnost České loděnice a.s., IČO 001 52 226, se sídlem Vítězství 56, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1950 (dále jen „společnost“), tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo učiněno dne 3.3.2021 rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu sepsaného Mgr. Ing. Danielou Paparegovou, notářkou se sídlem v Teplicích, NZ 81/2021, N 80/2021, (dále jen „rozhodnutí“).

Společnost proto na základě shora uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady vyzývá akcionáře k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle společnosti ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být akcie zaevidovány.

Společnost rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku, uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a dále jej zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Děčíně dne 4.3.2021

 

Ing. Pavel Mráček
předseda správní rady
společnosti České loděnice a.s.

 
Galerie